دوره و شماره: دوره 5، شماره 6، شهریور 1401 
تحلیل دولت رفاه در نظام حقوقی ایران

صفحه 67-88

10.30510/psi.2022.286545.1727

مهرداد بدیخی؛ غلامحسین مسعود؛ فرامرز عطریان


بررسی تحلیلی ویژگی های دولت مدرن (رویکرد جامعه شناسی سیاسی در ایران)

صفحه 123-136

10.30510/psi.2022.269606.1469

علی اکبر گرجی ازندریانی؛ سید سعید میرمحمدی؛ بیژن عباسی؛ حسن خسروی


جهان شمولی حقوق بشر در بستر حاکمیت دولتها

صفحه 287-298

10.30510/psi.2022.310772.2478

علی اکبر صمد زاده؛ حمیدرضا گوهریان؛ سید مهدی اصغری


ساختارگرائی تکوینی اشعار کوتاه عزالدین المناصرة

صفحه 318-334

10.30510/psi.2022.270679.1492

صادق ابراهیمی کاوری؛ عزیزه رحیمی؛ رحیمه چولانیان


مالکیت زمانی (تایم شرینگ) در حقوق ایران و انگلیس

صفحه 361-373

10.30510/psi.2022.290153.1804

فرزاد کریمی خنجری؛ سید سعید صفوی؛ محمد انگالی؛ سیما غلامی


طراحی مدل راهبردی گردشگردی پزشکی برای جامعه ایران

صفحه 597-617

10.30510/psi.2022.337793.3355

فاطمه حاجی علیان؛ سید سیامک موسوی؛ علی شاهین پور؛ حسین قره بیگلو


راهبرد مقاومت فعال در سبک سیاسی آیت ا.. خامنه‌ای

صفحه 576-591

10.30510/psi.2022.333636.3245

حاجی رحیم فرهادزاده؛ مرتضی محمودی؛ محمدرضا حاتمی


پیشگیری از جرم در تعارض با حریم خصوصی

صفحه 492-502

10.30510/psi.2022.334282.3343

حبیب الله خودسیانی؛ محمود مالمیر؛ مسعود حیدری


مفهوم شناسی حکومت اسلامی در اندیشه سیاسی آیت الله العظمی خامنه ای

صفحه 1983-2004

10.30510/psi.2023.385023.4266

جواد ساغری؛ سوسن صفاوردی؛ احمد بخشایشی اردستانی؛ محمدرضا حاتمی