دوره و شماره: دوره 5، شماره 9، آذر 1401 
شناسایی و بررسی روابط علی و معلولی بین ابعاد هوش سیاسی کارگزاران وزارت کشور مبتنی بر دیدگاه اسلامی

صفحه 112-131

10.30510/psi.2022.265442.1429

سمیه تقی پور واجارگاه؛ مهران مختاری بایع کلایی؛ قربانعلی آقااحمدی؛ علی اوسط خانجانی


بررسی نوآوری سازمانی در نظام آموزش عالی ایران

صفحه 617-629

10.30510/psi.2022.300689.2168

سید محمد تفرشی؛ حمدالله منظری توکلی؛ سنجر سلاجقه؛ ایوب شیخی


تامین مالی تروریسم با محوریت گروه داعش

صفحه 631-658

10.30510/psi.2022.298566.2096

سید سیروس فتحی فرد؛ محمود اشرافی؛ محمدرضا شادمان فر


شاخص‌های حکمرانی خوب و شهروندی خوب با تاکید بر نقش قومیت‌های مختلف

صفحه 675-689

10.30510/psi.2022.292730.1904

روح اله جزینی درچه؛ علیرضا منظری توکلی؛ مسعود پورکیانی؛ سنجر سلاجقه


فرازی بر ارکان جرایم ناقص با رویکرد به نظام حقوقی ایران

صفحه 775-786

10.30510/psi.2022.291802.1865

سید محمود عسگری ارجنکی؛ غلامحسین مسعود؛ محسن شکرچی زاده


استراتژی بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران در غرب آسیا (2011-2020)

صفحه 1359-1373

10.30510/psi.2022.334776.3287

صفرعلی رضایی؛ بشیر اسماعیلی گنهرانی؛ اسماعیل شفیعی سروستانی


بررسی سنت ارمغان در شاه‌نامه‌ی فردوسی

صفحه 1455-1477

10.30510/psi.2022.340165.3414

هرمز جعفری؛ نواز الله فرهادی؛ حسین اسماعیلی


بررسی و تحلیل مسئولیت کارمندان بانک در رویه قضایی

صفحه 1498-1511

10.30510/psi.2022.341719.3447

علیرضا رجب زاده اصطباناتی؛ بختیار وطنی اجیرلو؛ علیرضا مظلوم رهنی


بررسی عناصر عرفان عملی در مثنوی معنوی مولانا

صفحه 1614-1632

10.30510/psi.2022.345916.3545

طاهره شفیعی؛ علیرضا فهیم؛ محسن فهیم؛ علیرضا خواجه گیر


تحول‌قضایی و آینده‌پژوهی سیاست‌های پیشگیری و مبارزه با فساد‌اقتصادی

صفحه 1650-1676

10.30510/psi.2022.347431.3584

آیت اله اسماعیلی؛ محمد صادق جمشیدی راد؛ محمد حسن شیبانی فر؛ سید محمد صدری


اثرپذیری هویت نوجوانان از فضای مجازی و واقعی

صفحه 1585-1598

10.30510/psi.2022.334783.3288

بهجت شهابی عنبران؛ شهناز هاشمی؛ علی جعفری؛ محمد سلطانی فر