اهداف و چشم انداز

انجمن جامعه شناسی سیاسی ایران، به عنوان یکی از مراجع علمی پیشتاز میان رشته‌ای اجتماع و سیاست، با انتشار فصلنامه «جامعه شناسی سیاسی ایران» تلاش دارد اهداف ذیل را تحقق بخشد:

1. زمینه سازی برای تولید نظریه‌های علمی و کلان؛

2. تبیین مرزها، مبانی و کاربرد میان رشته ی جامعه شناسی سیاسی ایران و توسعه و ترویج بنیادی آن؛

3. شناسایی، تعیین، تحلیل و تبیین مسائل جامعه شناسی سیاسی ایران؛

4. استقبال از بومی‌گرایی مبتنی بر اصول اسلامی و مسأله های جامعه ایران در حل مسأله های جامعه شناسی سیاسی ایران؛

5. ورود به عرصه جامعه شناسی سیاسی کاربردی با استقبال از نظریه‌های عملی؛

6. تقویت رویکردهای بین رشته‌ای در علوم انسانی، اجتماعی و سیاسی؛

7. استقبال از پرسش های جدید، آینده نگرانه و روش های تحلیلی نو.