اعضای هیات تحریریه

 

 

 

مدیر مسئول

محمدباقر خرمشاد

علوم سیاسی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

jouspsiran.ir

سردبیر

غلامرضا خواجه سروی

علوم سیاسی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

jouspsiran.ir

اعضای هیات تحریریه

محمدباقر خرمشاد

علوم سیاسی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

mb.khorramshadgmail.com

غلامرضا خواجه سروی

علوم سیاسی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

jouspsiran.ir

اصغر افتخاری

جامعه شناسی سیاسی استاد دانشگاه امام صادق(ع)

eftekhariasggmail.com
0000-0001-8326-1190

مصطفی ملکوتیان

علوم سیاسی استاد دانشگاه تهران

lawpol.ut.ac.ir/~mmalakot
mmalakotut.ac.ir

بهرام اخوان کاظمی

علوم سیاسی استاد دانشگاه شیراز

law.shirazu.ac.ir/~kazemi
kazemishirazu.ac.ir
0000-0003-3869-0257

محمد عباس زاده

جامعه شناسی استاد دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/userinfo.aspx?m-abbaszadeh
m-abbaszadehtabrizu.ac.ir
0000-0003-4837-03

حسین هرسیج

علوم سیاسی استاد دانشگاه اصفهان

ase.ui.ac.ir/harsij
harsijase.ui.ac.ir
0000-0003-1209-4270

کریم رضادوست

جامعه شناسی دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

economics.scu.ac.ir/~rezadoostk
k.rezadoostscu.ac.ir

مدیر اجرایی

رحمتی

مدیر اجرایی

jouspsiran.ir