فرایند پذیرش مقالات

فرایند پذیرش مقالات

فرایند دریافت، پذیرش، بررسی، ارزیابی و داوری مقاله با اعلام بازۀ زمانی در نشریه:

    دریافت مقاله از طریق سامانه (به‌روز)
    بررسی اولیۀ مقاله به لحاظ ساختار و محتوا برای تعیین وضع اولیۀ آن و قابل پیگیری بودن (به‌روز)
    ارجاع مقاله به هیئت‌تحریریه (دریافت پاسخ طی دوهفته)
    ارجاع مقاله به داور (در صورت تشخیص تحریریه) یا به نویسنده (رد یا نیاز به اصلاح مقاله) (به‌روز)
    پیگیری موضوع داوری تا حصول نتیجه (رد یا قبول و اصلاحات مقاله) (دو تا چهارماه)
    ارجاع نتیجۀ نهایی بررسی هر مقاله به هیئت‌تحریریه و تصمیم‌گیری دربارۀ اولویت چاپ مقاله‌ها (یک تا دو ماه)

کل فرآیند داوری4 الی 6ماه زمان می‌برد.