اصول اخلاقی انتشار مقاله

 

" نشریه جامعه شناسی سیاسی ایران با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار  (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید".

 

فایل اصول اخلاقی انتشار مقاله