هزینه چاپ و داوری مقاله

براساس آیین نامۀ نشریات کمیسیون نشریات وزارت علوم برای چاپ و انتشار مقالات، هزینه دریافت میشود.

ازاین رو برای هزینه نهایی جهت ویراستاری، صفحه آرایی، ویرایش چکیده های انگلیسی و انتشار الکترونیک پس از تایید مقالات، مبلغ15000000 ریال(یک میلیون پانصد هزار تومان) دریافت میشود. 
لازم به ذکر است، هزینه مربوط به داوری و چاپ مقالات به شماره حساب170803388 نزد بانک تجارت (شعبه شهید سپهبد قرنی)، شماره شباIR230180000000000170803388 و یا به شماره کارت 5859837005198680 به نام انجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ایران واریز گردد و تصویر فیش واریزی را ارسال نمایند.