نویسنده = امین کوشکی
تعداد مقالات: 2
1. تحول در رسانه‌های جمعی و تاثیر آن بر جامعه‌پذیری سیاسی (با تاکید بر جامعه ایرانی)

دوره 2، شماره 3، آبان 1398، صفحه 163-199

10.30510/psi.2019.109916

امین کوشکی؛ حسین انصاری فرد؛ سید نصراله حجازی


2. شکاف‌های اجتماعی و بی‌ثباتی سیاسی عصر مشروطه؛ شکاف ‌قومیتی

دوره 1، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 105-136

10.30510/psi.2019.106360

ابوذر عمرانی؛ امین کوشکی؛ حسین انصاری فرد