به استناد مجوز شماره 3/18/716 مورخه 1398/1/10 کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، این فصلنامه از شماره اول دارای درجه علمی- پژوهشی است.

 ***نکات و تذکرات مهم

*از کلیه نویسندگان محترم خواهشمند است مقالات خود را فقط از طریق سامانه مجله و صفحه شخصی خود ارسال نموده و صرفاً از همین طریق نیز پیگیری نمایند و از تحویل یا ارسال مقاله به ایمیل هر شخص حقیقی یا حقوقی و تماس تلفنی در این زمینه مطلقاً خودداری نمایند؛ زیرا دفتر مجله در مقابل مقالاتی که به جز از طریق سامانه مجله ارسال گردد، مسئولیتی نخواهد داشت.

*مقالاتی که مستخرج از رساله های دکتری می باشند، لازم است به هنگام ارسال مقاله، نامه تاییدیه استاد راهنما را نیز به همراه فایل اصلی مقاله بارگذاری نمایند.

*به هنگام ارسال مقالات، رعایت دقیق شیوه نامه نگارش مقالات فصلنامه که در قسمت راهنمای نویسندگان آورده شده است، الزامی است. در صورت عدم رعایت شیوه نامه، دفتر فصلنامه از بررسی مقاله معذور است.

*تمامی مقاله های ارسالی قبل از ورود به فرآیند داوری از طریق نرم افزارهای مشابهت یاب بررسی خواهند شد.

 

***  روزهای پاسخگویی به سوالات  شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 10 الی16***

*** لازم به ذکر است، هزینه مربوط به داوری و چاپ مقالات به شماره حساب 170803388 نزد بانک تجارت (شعبه شهید سپهبد قرنی)،شماره شباIR230180000000000170803388 به نام انجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ایران واریز گردد.***

 

شماره جاری: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 7، پاییز 1398، صفحه 1-206