شماره‌های پیشین نشریه

 

به استناد مجوز شماره 3/18/716 مورخه 1398/1/10 کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، این فصلنامه دارای درجه علمی- پژوهشی است.

 ***از کلیه نویسندگان محترم خواهشمند است مقالات خود را فقط از طریق سامانه مجله و صفحه شخصی خود ارسال نموده و صرفاً از همین طریق نیز پیگیری نمایند و از تحویل یا ارسال مقاله به ایمیل هر شخص حقیقی یا حقوقی و تماس تلفنی در این زمینه مطلقاً خودداری نمایند؛ زیرا دفتر مجله در مقابل مقالاتی که به جز از طریق سامانه مجله ارسال گردد، مسئولیتی نخواهد داشت.

*** روزهای پاسخگویی به سوالات فقط روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 9 الی16***

 

*** لازم به ذکر است، هزینه مربوط به داوری و چاپ مقالات به شماره حساب 170803388 نزد بانک تجارت (شعبه شهید سپهبد قرنی)،شماره شباIR230180000000000170803388 به نام انجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ایران واریز گردد.***

 

شماره جاری: دوره 1، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 5-183 

4. تبیین جامعه‌شناختی تأثیر سرمایة اجتماعی بر گرایش‌های سیاسی؛ موردمطالعه: استان خوزستان

صفحه 89-123

بهرام نیک بخش؛ امیرمسعود امیرمظاهری؛ منصور شریفی؛ منصور وثوقی؛ شهلا کاظمی پور


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر جانشین سردبیر مدیر اجرایی اعضای هیات تحریریه
شاپا چاپی
2676-6663
شاپا الکترونیکی
2676-6671