بر اساس نویسندگان

ا

ب

پ

  • پیرانی، شهره [1] استادیار گروه علوم سیاسی و مطالعات انقلاب اسلامی دانشگاه شاهد

ج

ح

خ

د

ذ

ر

ز

س

ش

ص

ط

ع

ف

ق

  • قربانی، جواد [1] دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ک

  • کاظمی پور، شهلا [1] دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
  • کرد، فاضل [1] . دانشجوی دکترای جامعه شناسی سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران
  • کرمی پور، حمید [1] استادیار گروه تاریخ دانشگاه تهران
  • کلدی، علیرضا [1] استاد گروه جامعه‌شناسی واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران
  • کوشکی، امین [1] .استادیار علوم سیاسی دانشگاه حکیم سبزواری
  • کوشکی، امین [1] استادیار گروه علوم سیاسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه حکیم سبزواری

گ

م

ن

و

  • وثوقی، منصور [1] استاد گروه جامعه‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

ه

  • همت خواه عثماوندانی، مریم [1] دانشجوی دکتری رشته علوم سیاسی، دانشکده حقوق ، الهیات و علوم سیاسی ، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران

ی