اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریره فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران

 

 

دکتر محمدباقر خرمشاد

 

دکتر غلامرضا خواجه سروی

 

دکتر کریم رضادوست

 

دکتر محمد عباس زاده

 

دکتر بهرام اخوان کاظمی

 

دکتر حسین هرسیج

 

دکتر مصطفی ملکوتیان

 

 

جانشین سردبیر 

 

دکتر محمد محسن شارعی

مدیر مسئول

محمدباقر خرمشاد

علوم سیاسی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

jouspsiran.ir

سردبیر

غلامرضا خواجه سروی

علوم سیاسی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

jouspsiran.ir

مدیر اجرایی

خانم رحمتی پور

مدیر اجرایی

jouspsiran.ir

اعضای هیات تحریریه

محمد عباس زاده

جامعه شناسی استاد دانشگاه تبریز

m-abbaszadehtabrizu.ac.ir

بهرام اخوان کاظمی

علوم سیاسی استاد دانشگاه شیراز

kazemishirazu.ac.ir

حسین هرسیج

علوم سیاسی استاد دانشگاه اصفهان

harsijase.ui.ac.ir

مصطفی ملکوتیان

علوم سیاسی استاد دانشگاه تهران

mmalakotut.ac.ir

کریم رضادوست

جامعه شناسی دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

k.rezadoostscu.ac.ir