دوره و شماره: دوره 5، شماره 3، خرداد 1401 
مسئولیت مدنی دولت در بازار بورس

10.30510/psi.2022.332307.3225

معین صباحی گراغانی؛ زهره حسن زاده یزدی


وظایف رئیس حوزه قضایی بخش به جانشینی از دادستان

10.30510/psi.2022.317334.2719

محمود محمدی قوهکی؛ محمدجواد باقی زاده؛ مرتضی براتی


میانجی گری در مرحله تحقیقات مقدماتی

10.30510/psi.2022.333180.3219

داود داورپناه؛ مرتضی ناجی زواره؛ عباس شیخ الاسلامی