ارائه الگوی تأثیر مؤلفه های بازارمحوری و جامعه شناختی بر عملکرد سازمانی در زنجیره ارزش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

چکیده

آشفتگی روند تجاری و افزایش رقابت در میان شرکت های تجاری، محیط پیرامون سازمان ها را بسیار متفاوت تر از گذشته نموده است. شناخت مسیرهای آتی تجاری و حرکت در راستای آن ها به نحوی که منافع سازمان را به همراه داشته باشد، ضرورت وجود تحقیقات بازاریابی و مفاهیمی همچون بازار محوری را التزام می بخشد. این تحقیق بر آن است تا تأثیر مؤلفه های بازار محوری و جامعه شناختی بر عملکرد سازمان در زنجیره ارزش را مورد ارزیابی قرار دهد و برای آن الگویی ارائه نماید. این تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی است. برای بررسی معناداری وزن رگرسیونی (بار عاملی) سازه های مختلف پرسشنامه درپیش بینی گویه های مربوطه، از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی(CFA) استفاده شده است. همچنین برای آزمون فرضیه های تحقیق و تحلیل معادلات ساختاری از نرم افزار تحلیل آماری لیزرل استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق کلیه مدیران و کارکنان شاغل در زنجیره ارزش صنعت مرغداری استان کردستان است که بر اساس فرمول کوکران،  نمونه ای 205 تایی انتخاب شده است. پایایی پرسشنامه بر اساس روش سازگاری داخلی(آلفای کرونباخ) با ضریب اطمینان بالا مورد تأیید قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل داده ها حاکی از این است که رابطه بین رقابت محوری با عملکرد مالی مورد تأیید قرار گرفت و بین مشتری محوری و هماهنگی بین شغلی با عملکرد مالی رابطه معنادار نیست. در نهایت در راستای بهبود عملکرد صنعت مرغداری پیشنهاداتی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها