نویسنده = یحیی فوزی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل و بررسی بافت اجتماعی نمایندگان ادوار اول تا دهم پارلمان ایران

دوره 2، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 75-111

علی زارعی؛ محسن بهشتی سرشت؛ یحیی فوزی