نویسنده = حسین ابوالفضلی کریزی
جایگاه سرمایه اجتماعی در کارآمدی نظام سیاسی1

دوره 4، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 296-308

10.30510/psi.2021.315258.2638

محمد شریفی؛ عبدالرضا بای؛ حسین ابوالفضلی کریزی؛ علی صالحی فارسانی


نسبت سنجی دیپلماسی فرهنگی و گفتمان اسلام سیاسی در منظومه فکری امام خمینی (ره)

دوره 4، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 415-427

10.30510/psi.2021.280227.1644

مطهره سرخابی عبدالملکی؛ حسین ابوالفضلی کریزی؛ عبدالرضا بای


اسلام سیاسی افراطی و شأن سیاسی زن

دوره 2، شماره 4، دی 1398، صفحه 528-543

10.30510/psi.2021.307099.2442

بتول فلاح مراد؛ غلامرضا خواجه سروی؛ حسین ابوالفضلی کریزی؛ علی صالحی فارسانی