نویسنده = غلامحسین مسعود
تحلیل دولت رفاه در نظام حقوقی ایران

دوره 5، شماره 6، شهریور 1401

10.30510/psi.2022.286545.1727

مهرداد بدیخی؛ غلامحسین مسعود؛ فرامرز عطریان


مدل رگرسیون لوجستیک و شبکه بیزی عوامل مرتبط با گرایش به مصرف مواد مخدر

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 2202-2188

10.30510/psi.2022.331348.3156

ارشاد کاویانی؛ محسن شکرچی زاده (نویسنده مسئول)؛ غلامحسین مسعود