کلیدواژه‌ها = کمپ های ترک اعتیاد
مدل رگرسیون لوجستیک و شبکه بیزی عوامل مرتبط با گرایش به مصرف مواد مخدر

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 2202-2188

10.30510/psi.2022.331348.3156

ارشاد کاویانی؛ محسن شکرچی زاده (نویسنده مسئول)؛ غلامحسین مسعود