کلیدواژه‌ها = خلافت علی (ع)
موضع اخماس بصره در دو جنگ جمل و صفین در خلافت علی بن ابیطالب(ع)

دوره 5، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 566-585

10.30510/psi.2022.328975.3091

مرضیه واقعی؛ مهرناز بهروزی؛ محمد سپهری