کلیدواژه‌ها = تحقیقات مقدماتی
مدل دارای بازپرس در نظام تحقیقات مقدماتی ، تودیع و آسیب شناسی

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 149-161

10.30510/psi.2022.340229.3415

بهشاد دیدبان تاش؛ مصطفی فروتن؛ ایمان یوسفی


آسیب شناسی اجتماعی تحقیقات مقدماتی بر مبنای اصل حتمیت و قطعیت

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 6797-6814

10.30510/psi.2022.359582.3899

ساسان معین؛ رشید قدیری؛ کریم صالحی