اثربخشی طبقه متوسط جدید در تحقق مشارکت انتخاباتی در ایران (76-96)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی(ره)

2 . دانشجوی دکترای جامعه شناسی سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

10.30510/psi.2019.109706

چکیده

هدف مقاله حاضر اثربخشی طبقه متوسط جدید بر تحقق مشارکت انتخاباتی در دو دهه اخیر(76-96) درایران است، فرضیه پژوهش آن است که،طبقه متوسط جدید پایگاه اصلی و نیروی عمده کنشگران و حامیان مشارکت انتخاباتی با خواسته ها و مطالبات معین در بافت اجتماعی است که بخش عمدهای از هدایت کنش جمعی را بر عهده دارد. طبقه­ای که جهت دهنده فکری به شهروندان و تقویت­ کننده آن در شرایط مساعد سیاسی است. چارچوب نظری انتخابی برای تحلیل موضوع، نظریات نوسازی با رویکرد توصیفی - تحلیلی و با روش تاریخی - تطبیقی از نوع طولی است. یافته­ های تحقیق نشان میدهد که طبقه متوسط جدید در قالب طبقه ­ای مشارکت­ جو و با جهت­ گیری سیاسی مشخص، مهمترین نیروی اجتماعی است که با تمرکز بر مؤلفه­ هایی همچون توسعه سیاسی، جامعه مدنی، دموکراسی، رقابت مشارکتی و جهت ­گیری­ های سیاسی متفاوتی را از خود بروز داده و مدیریت کننده و ، عدالت خواهی هدایتگر کنش جمعی و حرکتهای مدنی بوده است.

کلیدواژه‌ها