بررسی تطبیقی تابعیت مضاعف در قانون فدراسیون روسیه و ایران و راه‌های کسب آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی ، دانشکده حقوق ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی کیش ، ایران.

2 دکتری حقوق خصوصی ، دانشکده حقوق ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب ، ایران

3 عضوهیات علمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، دکتری حقوق خصوصی ، گروه حقوق، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

یکی از موضوعات بحث برانگیز حقوق بین‌الملل که در روابط دولتها با اتباع کشور‌های بیگانه هنگام طرح دعاوی بین‌المللی ظاهر می‌شود، تابعیت مضاعف است که به دلایل حقوقی و سیاسی و اجتماعی مختلفی بروز پیدا کرده و موجب مشکلاتی در رابطه تبعه با دولت و دولت‌ها با یکدیگر می‌شود. از ‌این رو پژوهش حاضر که در صدد « بررسی تطبیقی تابعیت مضاعف در قانون فدراسیون روسیه و ایران و راه‌های کسب آن» است پس از بسط فضای مفهومی ‌موضوع تحقیق به بررسی تابعیت مضاعف و راه‌های کسب آن می‌پردازد. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در‌این پژوهش روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات در ‌این مقاله کتابخانه‌ای می‌باشد. یافته‌های ‌این مطالعه حاکی از آن است که: «در نظام حقوقی روسیه تابعیت مضاعف به رسمیت شناخته شده است که به عنوان پیامد اجتناب‌ناپذیر جانشینی روسیه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی است و از طریق امضای قراردادهای بین‌المللی مشروعیت پیدا می‌کند و قانون فدراسیون روسیه راهای مختلفی برای کسب آن مشخص نموده است در حالی که ایران تابعیت مضاعف را نمی‌پذیرد اما با جمع کثیری از دو تابعیت‌ها روبه رو است و راهکار حقوقی مناسبی برای این موضوع ندارد»

کلیدواژه‌ها