مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار فرایند قانون‌گذاری در ایران و فرانسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده حقوق و علوم سیاسی . دانشگاه ازاد اسلامی . امارات متحده عربی

2 استاد دانشگاه ازاد اسلامی واحد دزفول

3 گروه حقوق دانشگاه ازاد اسلامی واحد امارات متحده عربی

10.30510/psi.2021.240457.1203

چکیده

تمرکز بر شیوه‌های بهبود نظام قانون‌گذاری، مسئله مورد بحث و بررسی صاحب‌نظران از گذشته تا کنون بوده است، زیرا که قانون‌گذاری نیز مانند دیگر رویه‌ها و فرایندهای جامعه، نیازمند ارتقاء و بهبود مستمر است. بر این مبنا تحلیل روندها و رویه‌های هر نظام قانون‌گذاری، یکی از اولویت‌های اصلی برای بهبود هر نظام قانون‌گذاری است. از طرف دیگر، برای درک ماهیت‌های آسیب‌زای هر نظام قانون‌گذاری نیز باید چارچوبی از یک نظام ایدئال را در پیش رو داشت، لذا مقاله حاضر باهدف مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار فرایند قانون‌گذاری در ایران و فرانسه به بررسی و تطبیق نهادهای قانون‌گذار، فرآیند و آثار قانون‌گذار در این دو کشور به صورت توصیفی-تحلیلی پرداخته است. در این مقاله، اهداف پژوهش در دو بخش مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش اول به بررسی و تطبیق نهادهای قانون‌گذار در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه پرداخته است و در بخش بعدی محدوده‌ی قانون‌گذاری در حقوق ایران و فرانسه را مورد بررسی قرار داده است. و در آخر نگارنده به بحث و نتیجه گیری نهایی پیرامون موضوع پژوهش پرداخته است.

کلیدواژه‌ها