ﺗﺄﻣﻠﻲ ﺑﺮ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻯ درونزا در بناهای مسکونی کلانشهر تهران ﻭ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺁﻥ ﺩﺭ مشارکت شهروندان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،گروه معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران

2 استادیار،گروه معماری، واحد مهدیشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، مهدیشهر، ایران

3 استادیار،گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات ، تهران، ایران

چکیده

در دهه های اخیر در خصوص چگونگی برنامه و طراحی پروژه های میان افزا به منظور ارتقاء کیفیت زندگی تلاشهای بسیاری شده است. لغت درونزا ریشه در علم گیاهشناسی دارد. درونزا (اندوژن) گیاهی است که با رشد بافت آوندی و سلولی در میان بافتهای موجود به گونه ای ناتمام نمو میکند. توسعه درونزا توسعه ای است که از درون اقتصاد و بوسیله نظامی که فرایند تولید را هدایت میکند تعیین میشود. توسعه درونزا توسعه ای خودمدار است اما به معنی بازگشت به گذشته و یا انزوا نیست بلکه مفهوم آن تکیه برخود و تعامل با دنیای خارج است. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺗﻮﺳﻌﻪ درون زا ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺩﺭ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﺁﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳــﻲ ﺩﻗﻴﻖ ﺁﻧﻬﺎ ﺳﻌﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ، ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﻘﺎﻁ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﺳــﻌﻪ درونزا ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺷﻮﺩ.روش تحقیق، «توصیفی- تحلیلی» و روش «دلفی و کیو» همراه با «روش پیمایشی» از نوع «مصاحبه و پرسشنامه» بوده است. نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد که محرمیت فضایی، سبک شناسی معماری بومی ایرانی، الگوهای ساخت بومی، هویت ملی و ایرانی، انعطافپذیری فضایی، امنیت و محرمیت فضایی، مصالح و تکنولوژی بومی، نما، وضعیت نماکاری و نوع مصالح آن، توسعه درونی از طریق توجه به نحوه ساخت و توقعات و سلایق مردم از مسکن، توسعه درونی از طریق توجه به مصالح و تکنولوژی، توسعه درونی از طریق توجه به ظرفیتهای درونی، بومی و ملی در سبکها و مشارکت سازی اجتماعی در فرایندهای طراحی و برنامه ریزی معماری مهمترین معیارهای طراحی مسکن با رویکرد توسعه درونزا می باشند.

کلیدواژه‌ها