بررسی تاثیرات توسعه اقتصادی-اجتماعی ،بررضایتمندی جانبازان حقوق بگیر بنیاد شهید وامورایثارگران ،(مطالعه موردی استان تهران )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی گرایش اقتصادی و توسعه، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران.ایران

2 استادیارگروه پزشکی دانشگاه علوم انتظامی .(نویسنده مسئول).

3 استاد یار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه آزاداسلامی واحد یادگارامام خمینی (ره) شهرری

4 استادیارگروه تربیت بدنی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحدآشتیان

5 استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه علوم انتظامی امین

10.30510/psi.2022.236958.1177

چکیده

این تحقیق به دنبال هدف کلی شناخت و تبیین علل نارضایتی جانبازان حقوق بگیر حالت اشتغال بنیاد شهید و امور ایثارگران مناطق 13 گانه استان تهران بوده است و بر همین اساس برخی عوامل تأثیرگذار بر آن را مورد کنکاش قرار می-دهد. ابتدا فرضیه‌هایی مطرح شد و سپس این فرضیات در معرض پرسش و آزمون قرار گرفت. جامعه آماری کل حقوق بگیران جانباز بنیاد شهید و امور ایثارگران، تعداد 6601 نفر بوده که تعداد 384 نفر از مناطق سیزده‌گانه استان تهران مورد مطالعه قرار گرفتند. در این تحقیق از روش پیمایشی و با بهره‌گیری از پرسشنامه کتبی و روش نمونه‌گیری خوشه‌ای، متغیرهای خدمات و امتیازات اجتماعی، اعتقادات مذهبی، فراغت و بیکاری، احساس محرومیت اجتماعی، ارتقاء به جایگاه اجتماعی بالاتر و احساس نیاز جدید مورد آزمون قرار گرفت و رابطه آن با رضایتمندی جانبازان سنجیده شد. و همه فرضیه ها اثبات و تایید گردیده است وبررسی‌ها نشان می‌دهد که رابطه مستقیم یا معکوس میان متغیرهای مذکور با رضایتمندی جانبازان وجود دارد درنهایت با تجزیه و تحلیل یافته ها و دادهای تحقیق یک نارضایتی نسبی را بین جانبازان حقوق بگیرحالت اشتغال استان تهران نتیجه گیری می نماییم

کلیدواژه‌ها