مقایسه تطبیقی صدور اقدامات احتیاطی دیوان داوری و دادگاه با تأکید بر قواعد داوری بین المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران

2 استادیار، گروه حقوق، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

3 استادیار، گروه حقوق، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران

چکیده

صدور اقدامات تأمینی در روند داوری، موضوعی حائز اهمیت است که قواعد داوری موضوع قانون آیین‌دادرسی‌مدنی و قانون داوری تجاری بین‌المللی و همچنین قواعد بین‌المللی، موضع روشن و واحدی را اتخاذ نکرده‌اند. طرفین قرارداد، با پیش‌بینی داوری، صلاحیت مستقیم دادگاه را کنار گذاشته و داور را جایگزین می‌کنند. در مواردی که دیوان داوری تشکیل شده است صلاحیت موازی دیوان و دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد در نظر گرفته شده است. در مواردی که هنوز دیوان تشکیل نشده است و طرفین در وضعیتی اضطراری قرار گرفته‌اند از طرفی انتظار برای تشکیل دیوان داوری ضرر جبران‌ناپذیری را برای آنها فراهم می‌آورد و از طرفی هم مایل به رجوع به محاکم ملی که برخلاف توافق آنها می‌باشد، نمی‌باشند. به نظر می‌رسد که بهترین راه حل این باشد که اگر قصد طرفین حل‌وفصل نهایی موضوع است در این صورت رجوع به محاکم به معنای اعراض از صلاحیت داور برای رسیدگی به ماهیت دعوا نمی‌باشد. این قاعده در قوانین جدید داخلی و مقررات نهادهای داوری و کنوانسیون‌های بین‌المللی منعکس شده است. و با توجه به قاعده استصحاب، دادگاه صلاحیت رسیدگی به همه موضوعات را دارد و در صورت تردید باید بقای آن را استصحاب نمود در حالی که صلاحیت داور خلاف اصل است و منوط به توافق طرفین و اعطای اختیار به داور است و در هنگام تردید خلاف این امر را باید استصحاب کرد.

کلیدواژه‌ها