آینده پژوهی تربیت اجتماعی حوزه زیست محیطی در نظام آموزشی دوره ابتدایی ایران در افق 1404

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک ، ایران

2 استادیار، گروه فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک ، ایران

3 استادیار گروه برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک ، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف آینده پژوهی تربیت اجتماعی حوزه تربیت زیست محیطی در نظام آموزشی دوره ابتدایی ایران در افق‌1404و اولویت بندی آن‌، با استفاده از پژوهش کیفی جهت تدوین‌، ملاک‌ها و نشانگر‌ها و پژوهش کمی جهت اولویت بندی ملاک و نشانگرها با جامعه آماری در بخش تحلیل اسنادی شامل محتواهای حوزه زیست محیطی‌، تربیت زیستی، ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص سیاست‌‌های کلی محیط زیست کشور، اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران 1404، سند ملی تحول بنیادین آموزش و پرورش (اهداف و راهبردهای کلان)، سند ملی برنامه درسی که بر اساس قاعده اشباع نظری انتخاب گردیدند و کلیه اساتید و متخصصین حوزه تعلیم و تربیت و متخصصین حوزه محیط زیست که با استفاده از قاعده اشباع نمونه تعداد 30 نفر به شیوه نمونه‌گیری گلوله برفی انتخاب شدند و روش تحلیل در مطالعه اسناد، روش تحلیل محتوا و در مصاحبه با اساتید و متخصصان، بوسیله‌‌‌ی روش تحلیل تم انجام پذیرفت‌‌‌. براساس نتایج بدست آمده؛ فلسفه زیر بنایی تربیت زیستی در آموزش و پرورش ایران در قالب 9 محور‌‌‌، اهداف کلان تربیت زیستی در قالب 14 هدف کلان‌، ملاک‌ها و نشانگرهای ضروری تربیت زیستی در حوزه‌‌های دانشی (21 ملاک)، درک و فهم (5 ملاک)، مسئولیت‌‌های فردی و مدنی (5 ملاک) و پرسشگری، تجزیه - تحلیل و تفسیر (7 ملاک)در دوره ابتدایی تدوین گردید‌‌‌.

کلیدواژه‌ها