بازنمایی فضای انتزاعی گفتمانهای استعاری رؤسای جمهور ایران در رقابتهای انتخاباتی (از گفتمان سازندگی تا گفتمان اعتدال)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.

2 دانشیار، (نویسنده مسئول)، گروه مدیریت دولتی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

3 هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه ازاد واحد چالوس

4 استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

10.30510/psi.2022.249484.1281

چکیده

هدف پژوهش حاضر؛ بازنمایی فضای انتزاعی گفتمان‌های استعاری رؤسای جمهور ایران در رقابت‌های انتخاباتی است. تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها؛ کیفی از نوع توصیفی- تحلیلی، با استفاده از تحلیل محتوا بوده که اندازه‌گیری داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار مکس‌کیودا (2018) می‌باشد. پژوهش از نظر هدف؛ بنیادی نظری و بنیادی تجربی بوده و از نظر گردآوری اطلاعات توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل مطالعات انتخاباتی چهار رئیس جمهور: ‌اکبر هاشمی رفسنجانی، سید محمد خاتمی، محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی می‌باشد. درنهایت، با ترکیب و به‌کارگیری دونظریه استعاره مفهومی لیکاف- جانسون (استعاره‌های ساختاری، جهتی، وجودی) و استعاره انتقادی نورمن فرکلاف به بررسی و تحلیل این دو رویکرد پرداخته و استعاره انتزاعی را از این چهار استعاره استخراج نموده و در قالب مدل مفهومی مورد بررسی قرار می‌دهد. استعاره برای سیاست‌مداران ابزاریست که بتوانند با تکیه برآن مفاهیم تجربی روزمره را با تبدیل به یک تصور انتزاعی که براساس تجربیات ملموس‌تر قابل درک بیشتر می‌باشند، ارائه و مخاطبان بیشتری را جذب کنند و منجر به پیروزی در عرصه‌های سیاسی بخصوص در رقابت‌های انتخاباتی شود.

کلیدواژه‌ها