نقش نهادهای قضایی در توسعه و امنیت اقتصاد سیاسی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 دانشیار دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 دانشیار، گروه حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

از آنجا که امنیت اقتصادی در سطح کلان ملی چهارچوب نهادینه ای از شرایط متغیرهای کلان اقتصادی، سیاسی، حقوقی و اجتماعی است که اعتماد فعالان اقتصادی در درون یک نظام ملی را جلب کرده، و با برخورداری از احساس اعتماد به سیاستگذاران، ارتقای رشد اقتصاد ملی را تضمین می کند، شناخت مولفه های آن از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این رهگذر یکی از مهمترین و اساسی ترین لوازم و مقدمات دستیابی به توسعه اقتصادی، " امنیت اقتصادی وسرمایه گذاری" است. در این بین قوه قضائیه به عنوان یکی از نهاد های موثر در زمینه تضمین امنیت اقتصادی و توسعه آن می تواند به عنوان نهاد کارا و مستقل در تضمین امنیت اقتصادی موثر باشد که در این پژوهش بدان پرداخته شده و مولفه های قضایی در توسعه امنیت اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است ، روش تحقیق حاضر تحلیلی –توصفی و روش گرد آوری اطلاعات کتابخانه ای بوده است که همراه با فیش برداری از منابع کتب حقوقی ،فارسی ولاتین وهمچنین استفاده از منابع اینترنتی انجام شده است نتایج پژوهش نشان داد هرچه بر میزان فساد اقتصادی وسیاسی در جوامع در حال توسعه افزوده می شود امنیت ملی بیشتر در معرض تهدید قرار می گیرد و فساد اسیاسی واقتصادی از بزرگترین موانع توسعه پایدار در کشورهای درحال توسعه هستند ،کنترل جرم اقتصادی باید در شکلهای مختلف صورت پذیرد و بسنده کردن به یک راهبرد مفید نخواهد بود

کلیدواژه‌ها