عوامل ایجاد تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی پس از خروج امریکا از برجام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی واحد شهرضا

2 استادیار گروه علوم سیاسی وروابط بین الملل واحد شهرضا

3 استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل واحد شهرضا،

چکیده

موضوع این مقاله بررسی مولفه های تاثیرگذار بر ایجاد تنش های بین المللی و منطقه ای پس از برجام است. بنابراین سئوال تحقیق این است که علل ایجاد تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در دوران پسابرجام چیست؟ و این فرضیه را به آزمون می‌گذارد که که خروج امریکا از توافق برجام و بدعهدی این کشور سبب ایجاد تنش‌های جدید منطقه‌ای و بین‌المللی برای جمهوری اسلامی ایران شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که پس از خروج یک‌جانبه آمریکا از توافق برجام در دوران ریاست جمهوری ترامپ و بازگشت مجدد تحریم‌های یک‌جانبه و ثانویه آمریکا، علاوه بر توقف روند تنش‌زدایی تنش میان ایران و کشورهای منطقه خاورمیانه و قدرت‌های غربی افزایش یافت. بنابراین عدم پایبندی امریکا به یک معاهده بین المللی منجر به آنارشی در سطح منطقه ای و جهانی و تنش در روابط کشورها با همدیگر شده است. روش تحقیق در این مقاله، کیفی از نوع توصیفی-تحلیلی است و داده ها به شیوه کتابخانه ای و با استفاده از فیش برداری گردآوری شده اند.

کلیدواژه‌ها