مطالعه تطبیقی بطلان جزئی قرارداد در حقوق ایران و فرانسه با تاکید بر قانون مدنی جدید فرانسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشکده پردیس البرز دانشگاه تهران

2 استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران

10.30510/psi.2022.275905.1590

چکیده

ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻲ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ، ﺑﺨﺶ ﺧﺎﺻـﻲ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﻄﻼﻥ ﻋﻘﻮﺩ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳـﺖ، ﺑﻠﻜـﻪ ﻣـﻲﺗـﻮﺍﻧﻴﻢ ﺍﺯ ﻧﺼـﻮﺹ ﭘﺮﺍﻛﻨﺪﺓ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻋﺎﻣﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺏ ﺩﺳﺖ ﻳﺎﺑﻴﻢ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺺ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺧﺼـﻮﺹ ﺑﻄـﻼﻥ، ﺩﺭ ﺣﻘـﻮﻕ ﻣـﺎ، ﺗﻀـﻤﻴﻦ ﺷـﺮﺍﻳﻂ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻧﺪﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﻟﺬﺍ اهمیت نگارش این مقاله آنجاست که ﺗﺎ ﺣﺪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭﺓ ﺑﻄﻼﻥ ﻭ آثار ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ آن ﻛـﻪ ﺑﻨﻈـﺮ ﻣـﺎ ﻳﻜـﻲ ﺍﺯ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ ﺑﺤﺜﻬﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﻃـﺮﺡ ﻛﻨـﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻤﻲ، ﺧﻸ ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺰﺑـﻮﺭ ﺭﺍ ﺗـﺎ ﺣـﺪﻱ ﭘـﺮﻛﻨﻴﻢ چرا که قبلا در این حوزه کار نشده است. همچنین، ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺑﺤﺚ ﺑﻬﺘﺮ ﺭﻭﺷﻦ ﺷﻮﺩ، ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺩﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪﺍﻳﻢ، ﺯﻳـﺮﺍ ﺣﻘـﻮﻕ ﺍﻳـﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺣﻘـﻮﻕ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.از آنجا که هدف اصلی طرفین قرارداد اجرای کامل عقد است درحقوق ایران نیزاجرای کامل قرارداد و پابرجا بودن آن حائز اهمیت می‌باشد و قانونگذار نیز در موارد متعددی بر این امر تاکید نموده است اما در تمامی قرارداد منعقده به اجرای کامل آن منتهی نمی شود در این مرحله است که از اصلی به نام تجزیه‌پذیری قرداد سخن به میان می‌آید.

کلیدواژه‌ها