ارایه مدل ارزش ویژه برند بانک رفاه و نقش سواد دیجیتال جامعه در توسعه خدمات الکترونیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا،مدیریت بازرگانی (بازاریابی)،واحد تبریز،دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز ، ایران

2 استادیار گروه مدیریت ،واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی ،تبریز، ایران

3 استادیار گروه مدیریت ، واحد بناب،دانشگاه آزاد اسلامی ،بناب ،ایران

چکیده

رشد و توسعه بانکداری الکترونیک وارائه خدمات غیر حضوری به مشتریان یکی ا ز محورهای اصلی توسعه بانکداری نوین و سودآوری برای بانکها محسوب میگردد . از آنجائیکه دراین شاخص مشتریان محور اصلی خدمات بوده و اهمیت مشتریان در این صنعت به عنوان یک دارایی نقش اساسی در پیدایش خدمات جدید و سودآوری را ایفا می نماید و با توجه به اینکه ارائه مدل ارزش ویژه برند بر اساس شاخصهای بانکداری الکترونیک کمتر مورد توجه محققان قرار گرفته است در این پژوهش ارایه مدل ارزش ویژه برند بانک رفاه با تأکید بر ارزش درک شده و کیفیت ارتباط در خدمات غیرحضوری در بانکداری الکترونیکی مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش جامعه آماری مشتریان خدمات الکترونیکی بانک رفاه بوده و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 382 نفر برآورده شده است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه و آمار توصیفی با استفاده از نرم‌افزار spss و آزمون فرضیه‌های پژوهش و مدل ارایه شده با استفاده از معادلات ساختاری با روش حداقل مربعات جزیی (نرم‌افزار pls) مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج حاصل از داده‌های جمع‌آوری شده از مشتریان خدمات الکترونیکی بانک رفاه نشان می‌دهد؛ ارزش درک شده از خدمات غیرحضوری هم به طور مستقیم بر روی ارزش ویژه برند بانک رفاه تأثیر دارد و هم به صورت غیرمستقیم به وسیله متغیر میانجی کیفیت ارتباطات در خدمات غیرحضوری تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها