تبیین راهکارهای گسترش جامعه مدنی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه تاریخ، واحــد شـوشـتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران.

2 استادیار، گروه تاریخ، واحــد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران.

3 استادیار، گروه تاریخ، واحــد شـوشـتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران.

10.30510/psi.2022.352252.3748

چکیده

جامعه مدنی دربرگیرنده نهادهایی است که خصوصی هستند، از این جهت که مستقل از حکومت بوده و توسط افرادی که به دنبال اهداف خود هستند سازماندهی می‌شوند.تابتوانندآزادیهاوخواسته های خودرامحقق سازند. یکی ازاصطلاحات و عبارات سیاسی اجتماعی که در دهه‌های اخیر، توسط اندیشمندان حوزه مربوطه بسیار مورد توجه و استفاده واقع شده‌است، اصطلاح جامعه مدنی می‌باشد. از آنجایی که جامعه مدنی در احیای حقوق شهروندان نقشی غیر قابل انکار ایفا می‌کند، بنابراین ابعاد مختلف این بحث و مسائل و موضوعات مرتبط با آن از جمله راهکارهای گسترش جامعه مدنی مورد تحلیل و بررسی واقع گردیده‌است.لذاازمطالبی که بیان گردید،می توان به اهمیت وجایگاه ویژه جامعه مدنی ونقش ارزشمندی که میتوانددرتحقق واحیاء حقوق ورفع نیازهای شهروندان به عنوان محوری اساسی درکشورباشدپی برد. در این مقاله نیز سعی بر آن است که راهکارهایی جهت گسترش و توسعه جامعه مدنی مورد مطالعه واقع شود. همچنین در پژوهش حاضر جهت گردآوری اطلاعات و داده‌ها از روش توصیفی، کتابخانه‌ای و جهت دستیابی به نتیجه نهایتا از روش تحلیلی استفاده شده‌است.

کلیدواژه‌ها