نویسنده = مهدی حسنی باقری
مقایسه نظم سیاسی در منطقه غرب آسیا درراهبردهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و روسیه

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 2852-2875

10.30510/psi.2022.355428.3821

اصغر یزدی یحیی آبادی؛ مجید معصومی؛ مهدی حسنی باقری