نویسنده = قباد منصور بخت
سیاست های نفتی شوروی در ایران، تاسیس فرقه دموکرات و نقش مردم آذربایجان

دوره 5، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 207-228

10.30510/psi.2022.299736.2139

کیامهر فیروزی؛ علیرضا ملایی توانی؛ قباد منصور بخت


دیدگاه رضاشاه درسرکوبی ایلات وعشایر وپیامدهای آن از 1320-1304(هـ.ش)

دوره 4، شماره 2، شهریور 1400

10.30510/psi.2022.251579.1301

مسلم شیاسی؛ قباد منصور بخت؛ رضا شعبانی صمغ آبادی