نویسنده = مصطفی رجائی پور
بررسی فقهی و قانونی علم و اجتهاد و استقلال قضات

دوره 5، شماره 6، شهریور 1401، صفحه 336-346

10.30510/psi.2022.317769.2735

علیرضا مهدوی؛ حسین احمری؛ مصطفی رجائی پور


مصادیق افساد فی الارض و محاربه از منظر فقه وحقوق اسلامی

دوره 5، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 749-777

10.30510/psi.2022.301567.2226

حسین احمری؛ علی یزدانی؛ مصطفی رجائی پور