کلیدواژه‌ها = اعتماد اجتماعی
ارزیابی علل ایجاد شکاف طبقاتی و رابطه آن با کاهش اعتماد به مسئولان نظام در جمهوری اسلامی‌ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.309124.2418

ریحانه قادری؛ اسماعیل شفیعی؛ سیدمصطفی مدنی


عوامل اثر گذار بر افزایش سرمایه اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران و تبیین موثرترین عامل مبتنی بر روش دلفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1401

10.30510/psi.2022.335254.3293

علی عباس دیناروند؛ احمد آذین؛ علیرضا گلشن


نقش سرمایه اجتماعی در میزان بیگانگی سیاسی شهروندان تهرانی

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 171-198

10.30510/psi.2021.225047.1132

علیرضا کریمیان؛ سیده معصومه غفوری کله


بررسی رابطه اعتماد اجتماعی با مشارکت سیاسی در بین شهروندان شهر کرمانشاه

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 1560-1574

10.30510/psi.2022.306290.2358

محمد جواد نجفی؛ رضا معصومی راد؛ مظفرالدین شهبازی