کلیدواژه‌ها = اعتماد عمومی
ارائه الگوی کمی پاسخگویی سازمانی بر مبنای اعتماد عمومی در بخش عمومی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401

10.30510/psi.2022.361816.3965

محمد فیضی زنگیر؛ کیوان اوچی اردبیلی؛ محمد روحی عیسی لو؛ محمد خیراندیش؛ بهنام آزادی


ارائه مدل بومی پاسخگویی سازمانی با رویکرد اعتماد عمومی در سازمان‌های دولتی ایران

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 871-893

10.30510/psi.2021.308664.2404

کیوان اوچی اردبیلی؛ محمد فیضی زنگیر؛ محمد روحی عیسی لو؛ محمد خیراندیش؛ بهنام آزادی


واکاوی شاخص های مؤثر بر حکمرانی خوب شهری در شهر زاهدان

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 243-275

10.30510/psi.2020.241184.1205

سعید خسروی؛ حمید احمدی؛ گارینه کشیشیان سیرکی


مولفه های تاثیرگذار بر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در جمهوری اسلامی ایران: مطالعه موردی دولت حسن روحانی

دوره 2، شماره 4، دی 1398، صفحه 242-272

10.30510/psi.2020.241952.1214

محمدرسول درویشی؛ محمدرضا قائدی؛ گارینه کشیشیان سیرکی؛ محمد توحید فام