بررسی ارتباط بین گرایش به هویت ملی با احساس عدالت اجتماعی در بین شهروندان شهر بندرعباس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی، واحد بوشهر دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر.

2 استادیار گروه جامعه شناسی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر

چکیده

عدالت اجتماعی از مسائل اساسی در زندگی بشر است. با توجه به اهمیت بحث از احساس عدالت اجتماعی، پژوهش حاضر با استفاده از روش میدانی، تکنیک پیمایش و ابزار تحقیق پرسشنامه به دنبال پاسخ به این سؤال اصلی است که بین گرایش به هویت ملی و احساس عدالت اجتماعی در شهر بندرعباس چه ارتباطی وجود دارد؟ جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی شهروندان 18 سال به بالای شهر بندرعباس است که تعداد 384 نفر از آن‌ها به‌عنوان حجم نمونه موردبررسی قرارگرفته و برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای SPSS و معادلات ساختاری Smart PLS استفاده‌شده است.
نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین گرایش به هویت ملی (0/34P= ) و شاخص‌های آن یعنی هویت سیاسی (0/38P= )، هویت سرزمینی (0/32P= )، هویت فرهنگی (0/28P= )، هویت تاریخی (0/23P= ) و هویت دینی (0/43P= )، با احساس عدالت اجتماعی در بین شهروندان ارتباط مثبت و مستقیم و معنادار وجود دارد؛ بنابراین تمامی فرضیه‌های پژوهش تأیید می‌شوند. همچنین نتایج حاصل از مدل معادله ساختاری(Smart PLS) نیز نشان می‌دهد که گرایش به هویت ملی بر احساس عدالت اجتماعی تأثیر متوسط داشته (0/45) و متغیر هویت ملی درمجموع (0/21) از واریانس متغیر احساس عدالت اجتماعی را تبیین می‌کند.

کلیدواژه‌ها