دوره و شماره: دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 8، زمستان 1398، صفحه 1-253 
4. «نمادهای سیاسی شهر تهران و هویت شهری

صفحه 112-142

10.30510/psi.2019.109969

سید محمد مهدیزاده؛ آمنه صدیقیان بیدگلی؛ فاطمه اصلان زاده