دوره و شماره: دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 8، دی 1398، صفحه 1-253 
4. «نمادهای سیاسی شهر تهران و هویت شهری

صفحه 112-142

10.30510/psi.2019.109969

سید محمد مهدیزاده؛ آمنه صدیقیان بیدگلی؛ فاطمه اصلان زاده


18. شیوه محاسبه فرصت از دست رفته در مسئولیت مدنی در حقوق ایران و انگلیس

صفحه 465-483

10.30510/psi.2021.244601.1230

سید قاسم تیموری سندسی؛ سید حسین صفایی؛ منصور امینی؛ جلیل مالکی


22. اسلام سیاسی افراطی و شأن سیاسی زن

صفحه 528-543

10.30510/psi.2021.307099.2442

بتول فلاح مراد؛ غلامرضا خواجه سروی؛ حسین ابوالفضلی کریزی؛ علی صالحی فارسانی


23. رابطه ی دین بر فرهنگ و سیاستگذاری اجتماعی شهروندان تهران

صفحه 544-609

10.30510/psi.2021.310291.2463

سید علی نیا کیانی تهرانی؛ محمدرضا قائدی؛ ارسلان قربانی؛ رضا سیمبر


26. طراحی الگوی کارآفرینی دیجیتالی در شرکت‌های دانش بنیان

صفحه 658-678

10.30510/psi.2021.310880.2560

حمید کشاورزیان؛ محمد رضا کاباران زاد قدیم؛ دکتر عبداله کولوبندی؛ حسین ادب


31. دادخواهی فرد مبتنی بر مسئولیت بین المللی دولت

صفحه 750-769

10.30510/psi.2021.316710.2687

سیدرامین زرگر؛ محمدهادی سلیمانیان؛ شهرام زرنشان


35. الگویابی عوامل مؤثر بر گسترش پوشش استانداردسازی با تأکید بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

صفحه 815-838

10.30510/psi.2022.322128.2881

سیدسعید میرنظامی مدنی؛ حبیب اله جوانمرد؛ زین‌العابدین امینی سابق؛ احسان ساده


44. نقش سیاست در اقتصاد مولد پس از انقلاب 1357

صفحه 983-997

10.30510/psi.2022.295274.2013

جواد بهمنی؛ اسماعیل شفیعی؛ محمدعلی شهریاری


47. بررسی وضیعت حقوقی قراردادهای ناشی از سوء استفاده از اضطرار

صفحه 1039-1057

10.30510/psi.2022.333897.3252

ابراهیم قاسمی نژاد؛ احمد رضا بهنیافر؛ مهدی ذوالفقاری


50. اثربخشی الگوی مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در صنعت خودروسازی با رویکرد ترکیبی (مطالعه موردی : شرکت ایران‌خودرو در استان آذربایجان شرقی)

صفحه 1096-1121

10.30510/psi.2022.337456.3347

احسان یونسی سلماسی؛ سیروس فخیمی آذر(نویسنده مسئول)؛ مرتضی محمود زاده؛ فرهاد نژاد حاجی علی ایرانی؛ حسین بوداقی خواجه نوبر