تعارضات و چالش‌های قانون‌گذاری اصل استقلال وکیل در قانون اساسی ایران و انگلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی رشته حقوق خصوصی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

2 استادیار، عضو هیئت علمی گروه حقوق خصوصی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی ، اراک، ایران(نویسنده مسئول)

3 استادیار، عضو هیئت علمی گروه حقوق خصوصی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

چکیده

وکلای مستقل نقش مهمی در دفاع از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در همه زمان‌ها ایفا می‌کنند لذا بررسی استقلال وکلا و معیارهای آن در نظام‌های حقوقی مختلف می‌تواند در تحقق عدالت و حقوق بشر مؤثر باشد.این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی و نگرشی تطبیقی به بررسی تعارضات و چالش‌های قانون‌گذاری‌اصل استقلال وکیل در قانون اساسی ایران و انگلستان پرداخته است. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که با وجود تفاوت‌های بارزی که در ماهیت نظام وکالت در نظام‌های حقوقی ایران و انگلستان وجود دارد اما این دو نظام حقوقی در خصوص معیارهای استقلال وکیل و چالش‌های فراروی آن دارای نقطه نظرات مشترکی هستند و تفاوت بارز آنها را در شخصیت عمومی و دولتی داشتن کانون وکلا در انگستان و دارا بودن جنبه خصوصی در حوزه‌هایی(مالی، مدیریتی) در ایران برشمرد. همچنین مهم‌ترین چالش‌ و تعارضی که در قانوگذاری در رابطه با استقلال وکیل در ایران وجود دارد؛ دخالت قوه قضاییه با صدور آیین‌نامه‌ها و قوانین است که با اصل اسقلال وکیل منافات داشته و پیامدهای بین‌المللی را به دنبال خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها