بررسی ارتباط بین هویت اجتماعی و خرده متغیرهای آن با سازگاری اجتماعی در استان کهگیلویه و بویراحمد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی،دهاقان، ایران.

2 استادیار گروه جامعه شناسی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران. (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه جامعه شناسی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

10.30510/psi.2022.375750.4165

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط هویت اجتماعی و خرده متغیر‌های آن با سازگاری اجتماعی می باشد، از نظر نوع هدف یک بررسی کاربردی، از نظر وسعت پهنانگر، از نظر دامنه خرد و از نظر زمانی یک بررسی مقطعی است. روش تحقیق در این پژوهش روش پیمایشی، و ابزار جمع آوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر، تمامی افراد 18 سال به بالای شهرهای استان کهگیلویه و بویر احمد می‌باشد، که تعداد آنها بر اساس سرشماری سال 1395 در حدود 500 هزار نفر می باشد و 384 نفر بر اساس فورمول کوکران به عنوان حجم نمونه انتخاب شده است. این تحقیق بر اساس نظریه های مختلف از جمله دورکیم، پارسونز، رابرت پارک، هابرماس، شوارتز و مک کیساک به دنبال بررسی ارتباط بین بررسی ارتباط بین هویت اجتماعی در ابعاد مختلف با سازگاری اجتماعی می باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین هویت اجتماعی (31/0) و ابعاد آن یعنی هویت ملی (30/0)، هویت تاریخی (35/0)، هویت فرهنگی (28/0)، هویت سیاسی (33/0) و هویت دینی (38/0) با سازگاری اجتماعی شهروندان استان کهگیلویه و بویر احمد ارتباط وجود دارد.

کلیدواژه‌ها