قانون حاکم و زمان و مکان انعقاد قراردادهای الکترونیکی در حقوق ایران و آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی،دکتری حقوق،واحد گرگان،دانشگاه آزاداسلامی، گرگان، ایران

2 عضو هیئت علمی استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی دانشگاه گلستان استادگروه حقوق، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

3 عضو هیئت علمی واستادیار دانشگاه دولتی گنبد کاووس استادگروه حقوق، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

10.30510/psi.2021.260938.1378

چکیده

هدف از این پژوهش تبیین ارکان قراردادهای الکترونیکی در حقوق ایران و آمریکا با تاکید بر بحث زمان و مکان انعقاد می باشد؛ اینکه قانون حاکم و زمان و مکان انعقاد قراردادهای الکترونیکی در حقوق ایران و آمریکا به چه صورت است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. نتایج تحقیق بیانگر این امر است که در حقوق آمریکا برای تـعیین قـانون حـاکم بر تعهدات قراردادی، همچنین « متحدالشکل شــدن معامــلات اطلاعات‌ کامپیوتری‌ مصوب ١٩٩٩ م» قانونــی وجـود دارد کـه‌ مـعروف‌ به‌"یوســیتا‌ "اســت . هدف اصلی ایــن قانون ، هدفمند و منضبط کــردن معاملۀ محصولات اطلاعات رایانه ای اســـت .گســترة اعـمال‌ ایــن‌ قانون‌ عبارت است از«توافقی برای تولید، اصلاح‌ ، انتقال‌ یا‌ تصدیق‌ اطلاعات‌ رایانه‌ای یا حقوق اطـلاعاتی در اطـلاعات رایانه ای». و این قانون بازتابی از آخرین تحــولات در خصوص معاملات الکترونیکی است. این مجموعه مقررات تجاری قـواعدی را بـرای‌ انـعقاد قراردادها در جهت پیشبرد اصل آزادی قراردادها و تسهیل اعمال بازرگانی و تجاری مقرر کرده است. قوانین ایران فاقد مقرره ای خاص در خصوص‌ تعیین‌ قانون حاکم بر قراردادهای تجاری الکترونیکی است .این قـانون بـه عـنوان مهم ترین مقرره درزمینۀتجارت‌ الکترونیک، پیش‌ بینی خاصی برای تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکـترونیکی نـداشته اسـت.

کلیدواژه‌ها