دوره و شماره: دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 12، بهمن 1399 
11. نتایج رقابت اقتصادی و سیاسی انگلستان و روسیه در شرق دریای خزر

صفحه 275-293

10.30510/psi.2021.244469.1229

سیمین رشیدی پور کهنوجی؛ غلامحسین زرگری نژاد؛ محمد علی اکبری


25. مبانی توجیهی اصل شفاقیت در انتخابات

صفحه 1581-1605

10.30510/psi.2021.309873.2446

محمد اسماعیل اسدی؛ حسن خسروی؛ احمد رضا بهنیافر؛ علی پور قصاب امیری


27. تبیین اعتماد سیاسی در بلوچستان ایران

صفحه 1815-1835

10.30510/psi.2021.297622.2062

احمد کهرازهی؛ محمدعلی خسروی؛ محمد توحید فام؛ ملکتاج خسروی باب اناری


30. سیاست های جنایی مشارکتی

صفحه 1891-1909

10.30510/psi.2022.319556.2796

قائم نادری؛ اصغر عباسی؛ مهدی اسماعیلی


31. حق برخورداری از حقوق؛ کرامت انسانی یا کرامت سیاسی انسان

صفحه 1937-1955

10.30510/psi.2022.314147.2605

مهرناز مشعشع؛ علی پور قصاب امیری؛ علی رضا جهانگیری


33. بررسی مدل رفتار سازمانی مثبتگرای مبتنی بر رفتار اجتماعی مطلوب (مطالعه موردی :صنعت آب و فاضلاب کشور)

صفحه 2076-2096

10.30510/psi.2022.325639.2983

زعیمه فرجادی نژاد؛ مهرداد گودرزوند چگینی؛ حمیدرضا رضایی کلیدبری؛ مراد رضایی دیزگاه


34. تأثیر ورشکستگی متقاضی اعتبار اسنادی بر حقوق ذی نفع

صفحه 2117-2130

10.30510/psi.2022.325390.2993

میثم ملازاده؛ یوسف درویشی هویدا (نویسنده مسئول)؛ سیامک قیاسی سررکی


37. فراتحلیلی از اثر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود

صفحه 2237-2250

10.30510/psi.2022.333686.3244

بهروز قاسمی پور؛ فایق احمدی؛ حمیدرضا وکیلی فرد


40. :نقش نظارت در حکمرانی خوب

صفحه 2288-2298

10.30510/psi.2022.338711.3381

حمید صالحی هفشجانی؛ فرامرز عطریان؛ غلامحسین مسعود


42. بررسی تقابل تغییر جنسیت از منظر فقه و حقوق

صفحه 2319-2332

10.30510/psi.2021.317030.2708

تورج کوهستانی نژاد؛ مجید خزاعی؛ میثم تارم