دوره و شماره: دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 12، زمستان 1399 
11. نتایج رقابت اقتصادی و سیاسی انگلستان و روسیه در شرق دریای خزر

صفحه 275-293

10.30510/psi.2021.244469.1229

سیمین رشیدی پور کهنوجی؛ غلامحسین زرگری نژاد؛ محمد علی اکبری


14. مقایسۀ نگرش کانت و مطهری در خصوص مفهوم حق و تکلیف

صفحه 338-356

10.30510/psi.2021.294270.1973

محمد اسماعیل لطفی دیبا؛ سید خدایار مرتضوی اصل؛ سید مصطفی تقوی مقدم؛ فرید خاتمی


17. سیاست جنایی حاکم بر قاعده تحذیر در ایران

صفحه 408-422

10.30510/psi.2021.263727.1410

حمیدرضا حاجی زاده؛ عباس زراعت؛ سید مهدی منصوری


18. اثر حقوقی شرط داوری در دعاوی نفتی ایران – امریکا

صفحه 423-440

10.30510/psi.2021.262601.1393

محمود عربلو؛ سیدباقر میرعباسی؛ ابومحمد عسگرخانی


33. کارکردها و مالکیت تلویزیون در کشورهای توسعه یافته؛ با تمرکز بر کشورهای کانادا و نروژ

صفحه 713-743

10.30510/psi.2021.286651.1730

مهستان معصومی؛ افسانه مظفری؛ علی اکبر فرهنگی؛ زهرا خرازی محمدوندی آذر؛ طهمورث شیری


49. مطالعه اسنادی جامعه شناسی سیاسی و اجتماعی خراسان در جنگ اول جهانی

صفحه 1088-1101

10.30510/psi.2021.235149.1166

مجید خالق نیا؛ منیژه صدری؛ یوسف متولی حقیقی؛ منیزه کاظمی راشد