شناسایی مولفه های موثر در ایجاد تعلق خاطر به یک مفهوم ناملموس در شرایط پیچیده اجتماعی حاکم بر جوامع برند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد گروه جامعه شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی و درک عمیق آن دسته از سازه‌ها و مؤلفه‌هایی است که منجر به ایجاد و یا تقویت دلبستگی و تعلق خاطر در جوامع یک برند، در محیطی که سطح بالایی از اضطراب و اجتناب از دلبستگی وجود دارد، می‌شود. برای رسیدن به این هدف از رویکرد روش کیفی مصاحبه عمقی استفاده کردیم. برندها حتی در بازارهایی که به طور مستقیم در آن حضور ندارند نیز مشتریان دلبسته دارند که به عنوان اعضای جامعه آن برند شناخته می شوند. تمامی اعضای این جامعه علاوه بر اینکه مایل به ادامه تعهدشان نسبت به آن برند دارند، در نقش یک مبلغ از آن طرفداری می کنند. این در حالی است که سطح بالایی از اضطراب و اجتناب از دلبستگی توسط مشتریان این بازارها درک شده است.

کلیدواژه‌ها