دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 9، بهار 1399، صفحه 1-254 
9. واکاوی شاخص های مؤثر بر حکمرانی خوب شهری در شهر زاهدان

10.30510/psi.2020.241184.1205

سعید خسروی؛ حمید احمدی؛ گارینه کشیشیان سیرکی؛ محمدرضا قائدی