دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 9، بهار 1399، صفحه 1-254 
22. سنجش کیفیت زندگی در مناطق بیست‌و‌دوگانه تهران

صفحه 455-466

10.30510/psi.2021.311446.2516

ثریا سرکنی؛ علی رحمانی فیروزجاه؛ منوچهر پهلوان


23. تاثیر مسئولیت اجتماعی بر اعتماد اجتماعی به نظام بانکی

صفحه 467-488

10.30510/psi.2021.312482.2564

محمد گویا؛ علی رحمانی فیروزجاه؛ قربانعلی ابراهیمی


24. ارائه الگوی بازاریابی حسی در صنعت مواد غذایی

صفحه 489-508

10.30510/psi.2021.315144.2634

مرتضی مینویی؛ حسین قره بیگلو؛ یعقوب علوی متین؛ سیروس فخیمی آذر


28. تاثیر تغییر جنسیت دوجنسه‌ها بر پرداخت دیه از منظر فقه و حقوق

صفحه 573-589

10.30510/psi.2021.315951.2658

سوفیا دیوسالار مهاجر؛ بیت اله دیوسالار؛ فخراله ملایی کندلوس


29. پیشگیری اجتماعی از بزه دیدگی زنان در محیط های شغلی

صفحه 590-612

10.30510/psi.2021.316571.2667

نسرین محمودی؛ محمد ابراهیم شمس ناتری؛ سیّد محمود میرخلیلی


30. تبیین جرم سیاسی و عناصر تشکیل دهنده آن در نظام کیفری ایران

صفحه 613-629

10.30510/psi.2021.316766.2694

افشین حاجی پور؛ محمود قیوم زاده (نویسنده مسئول)؛ حسین حبیبی تبار


35. بررسی علل و عوامل ایجاد کننده یا ترغیب کننده عدم رعایت حجاب شرعی در بین زنان کشور

صفحه 692-710

10.30510/psi.2021.318836.2779

حمیدرضا عباسپور مبارکه؛ قدرت الله خسروشاهی (نویسنده مسئول)؛ محمدحسین پوریانی