راهبرد ایالات متحده امریکا برای تغییر رژیم و تغییر رفتار کشورها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ،گروه روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی،تبریز،ایران

2 استاد یار ،گروه روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی،واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

3 استاد یار ، گروه روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

4 استاد یار، گروه روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

ادبیات موجود در این مقاله تا حد زیادی رویکرد تغییر رژیم و تغییر رفتار را از دیدگاه طراحان سیاست خارجی ایالات متحده منعکس نموده و بیشتر نشان دهنده تجربه دولت غالب ها در نظام بین الملل نسبت به تغییر تحمیل شده است. روند پژوهشی مورد نظر با ابهام زدایی و شفاف سازی مفهوم تغییر رژیم و تغییررفتار آغاز شده در ادامه بر مبنای رویکرد تاریخی توصیفی به جایگاه و استراتژی ایالات متحده امریکا در اتخاذ این سیاست می پردازد. بر این مبنا فرضیه اصلی مورد نظر عبارت است" کاربست و نهادینه سازی تغییر(رفتار رژیم و ماهیت رژیم) در یک کشور ناشی از بهره گیری ایالات متحده از اشکال قدرت (نرم ،سخت ، هوشمندو....) بوده و سیاست تغییر نقطه تلاقی رویکرد های دکترین امنیت ملی امریکا می باشد.پروسه تغییر و گذار از آن روندی مرحله ای و زمان بر با استراتژی های بلند مدت و کوتاه مدت برای ایالات متحده امریکا می باشد.که نتایج بدست آمده در واقع ، از بسیاری جهات تغییر رژیم و نه تغییر رفتار ارجحیت داشته و وعده تخفیف و کاهش اقدامات خصمانه در صورت تغییر رفتار کشورها بعضاً به عنوان فریب برای تحریک کشورها برای در تغییر رژیم مورد استفاده قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها