بررسی علم امام با توجه به آیات و روایات (با محوریت آیه "و کل شیء احصیناه فی امام مبین")

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث. دانشکده الهیات. دانشگاه امیرالمومنین (آزاد). کرج. ایران

2 استاد یار گروه علوم قرآن و حدیث . دانشکده الهیات . دانشگاه امیرالمومنین ( آزاد ) . کرج . ایران(نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

10.30510/psi.2022.371422.4146

چکیده

از مباحث مهم امامت، علم و گستره دانش امام است. بحثی که در طول تاریخ همواره مورد توجه دانشمندان شیعه بوده است و هر کدام از آنها به قسمتی از آن پرداخته و آن را مورد بررسی قرار داده اند. این در حالی است که دامنه علم امام تمام امور عالم می باشد؛ یعنی جزبه جز مسائل مربوط به عالم خلقت در دایره آگاهی و دانش امام وجود داشته و ائمه به بیان آن پرداخته اند. در این مجال ما به بررسی همه ابعاد علم امام با توجه به آیات و تفاسیر آنها و احادیث معتبر پرداخته ایم؛ به گونه ای که هر بعد از علم امام را به طور مستقل مورد بررسی قرار داده ایم که در نهایت علاوه بر بررسی و گستره علم امام و محدوده آن به بیان و بررسی واژه امام مبین که همه امور در آن احصاء شده است پرداخته و ثابت کردیم که حقیقت امام مبین که در آیه "وَکُلَّ شَیْءٍ أَحْصَیْنَاهُ فِی إِمَامٍ مُبِینٍ" امام معصوم خاصه امیرالمومنین است که خداوند علم و دانش همه عالم را در آن به ودیعه گذاشته است.

کلیدواژه‌ها