شناسایی و واکاوی عوامل موثر بر مدیریت استعداد برای دانشگاه فرهنگیان جنوب کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت آموزشی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، ایران.

3 استادیار مدعو گروه مدیریت آموزشی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش شناسایی و واکاوی عوامل موثر بر مدیریت استعداد برای دانشگاه فرهنگیان جنوب کشور می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف داده بنیاد اجرا شد. جامعۀ پژوهش را صاحب نظران حوزه ی علوم تربیتی متخصص در زمینه ی مدیریت استعداد( کتاب و یا مقله داشتند) تشکیل دادند. بر اساس معیار اشباع نظری 10 نفر به روش هدفمند انتخاب شدند. داده ها با مصاحبه ی نیمه ساختار یافته گردآوری شد. در نتیجه 139 مفهوم اولیه ( کد باز)، 15 مفهوم اصلی( کد محوری) به دست آمد، که در قالب مدل پارادایمی شامل مقوله ی محوری (نظام توسعه شایستگی) ( جذب، توسعه و ارتقاء و نگهداری)، عوامل علی ( شرایط داخلی، شرایط ساختاری و فرآیندهای سازمانی)، عوامل زمینه ای (عوامل مدیریتی، برنامه ریزی نیروی انسانی و عوامل زیر ساختی)، عوامل راهبردی (ساختاری، فرآیندی)، عوامل محیطی( پویایی محیطی و حمایت محیطی) و پیامدها ( فردی و سازمانی) ارائه شد.

کلیدواژه‌ها