سامان‌یابی مفهوم خشونت سیاسی برمحور مشروعیت با تمرکز بر آراء هابرماس و وبر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران ،ایران

10.30510/psi.2021.307008.2379

چکیده

هدف و زمینه: خشونت سیاسی به مثابه ریشه اصلی مسائلی مانند تروریسم و درگیری های خشونت بار در جهان محسوب می شود. از این رو مقاله حاضر بدنبال پرداختن به این هدف است که چگونه خشونت سیاسی بر محوریت مشروعیت سامان می یابد. همچنین طی این پژوهش سؤالاتی به عنوان دلمشغولی نگارنده مطرح می-شود؛ مشروعیت به چه صورتی به چالش کشیده شده است؟ تحت چه شرایطی مشروعیت به دولت‌ها یا گروه های تروریستی نسبت داده می‌شود؟ چه چیزی سبب مشروعیت‌بخشی به آنها خواهد شد؟ در حقیقت فرضیه این مقاله بر این اساس استوار است که امروزه خشونت سیاسی بیشتر حول مسئله مشروعیت سامان می‌یابد. در این راستا مقدمتاً دیدگاه‌های ماکس وبر در خصوص مبانی اجتماعی و روانشناختی مشروعیت پرداخته می‌شود و در وهله‌ی بعد تمرکز اصلی مقاله به ارزیابی دیدگاه‌های هابرماس در خصوص نسبت بین خشونت سیاسی و مشروعیت معطوف شده است.

روش تحقیق: در این پژوهش با توجه به ماهیت و نوع موضوع مورد مطالعه، پس از فیش‌برداری مطالب، از طریق بررسی داده های اسنادی، کتابخانه‌ای و اینترنتی، برای تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده، تحلیل استنباطی صورت گرفته است.

یافته ها و نتیجه گیری: نهایتاً جمع بندی آراء و تحلیل، این موضوع را خاطر نشان ساخته که مشروعیت، علیرغم ناسازگاری‌ها و تناقض‌هایش، شایستگی مطرح شدن به عنوان یکی از معدود منابع و مراجعی که امروز علت العلل بروز درگیری و منازعات متعدد موجود میان دولت‌ها و سازمان‌های تروریستی ارائه نمود، دارد.

کلیدواژه‌ها