تببین و ارزیابی فرایند اثربخشی تبلیغات تلویزیونی بر جذب مشتریان) مورد مطالعه: بانک شهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم ارتباطات،دانشکده علوم و ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران

2 استادیار و عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،تهران، ایران

چکیده

ارزیابی اثربخشی تبلیغات یکی از مسائل بسیار مهم در قلمرو تبلیغات محسوب می شود.اثربخشی تبلیغات می‌تواند مشخص کردن این نکته باشد که تبلیغی که بودجه زیادی برای آن صرف شد، تا چه حد صاحبان آگهی را به اهدافشان نزدیک کرده و یا رسانده است .از این رو بنگاه های اقتصادی ، شرکت ها و بطور کلی صاحبان آگهی برای سنجش این موضوع ، نیاز وافری به مطالعه اثربخشی تبلیغات و آگهی های بازرگانی خویش دارند.هدف از ارائه تبلیغ شناخت تاثیرگذاری تبلیغات بازرگانی بر میزان آگاهی دادن به مشتریان (بالقوه و بالفعل) بانک شهر و همچنین تاثیرگذاری تبلیغات بازرگانی بر متقاعد کردن مشتریان(بالقوه و بالفعل) بانک شهر نسبت به استفاده از خدمات بانک می باشد.
روش تحقیق از نوع کاربردی و همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مشتریان بانک شهر بود که با روش تصادفی ساده و فرمول کوکران ۳۸4 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است که روایی آن توسط خبرگان و پایایی با آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک معادلات ساختاری و نرم افزار PLS استفاده شد. نتایج نشان داد که تبلیغات بازرگانی تلویزیونی بانک شهر بر میزان آگاهی دادن به مشتریان، صداقت و تطبیق وعده ها، متقاعد کردن مشتریان و تعیین موثرترین تبلیغات از دید مشتریان تاثیر دارد .

کلیدواژه‌ها